Đề thi thử môn TIẾNG ANH thpt 2019 có đáp án theo cấu trúc của Bộ

Đề thi thử môn TIẾNG ANH thpt 2019 có đáp án theo cấu trúc của Bộ. Đề biên soạn bởi các giáo viên dạy tiếng Anh của trường chuyên đại học Vinh năm 2019.

Gồm 50 câu trắc nghiệm, soạn theo cấu trúc của Bộ GD&ĐT.

Trích dẫn một số câu trong đề thi:

Question: We regret to inform you that Ms. Markowitz’s workshop on public speaking ________ postponed until next week.
A. were
B. being
C. has been
D. would be

Question: I don’t think students who volunteer in high school will continue to volunter throughout their lives, _____?
A.don’t they
B. do they
C. won’t they
D. will they

Question: Children are told to be _____ for the whole week and promised to be rewarded at weekends.
A. obedience
B. obedient
C. obey
D. disobedient
Question: _______, one tin will last for at least six weeks.
A. used economical B. used economically
C. using economical D. using economically

Question: The audience, _____, enjoyed the performance.
A. most of whom were students
B. they themselves were students
C. they were mostly students
D. most of whom were students

Question: It is the organizer’s request that _____.
A. everyone shall arrive here in time
B. everyone arrives here in time
C. everyone must arrive here in time
D. everyone arrive here in time

Question: The party was very ______, so almost all his friends left early.
A. interesting
B. boring
C. interested
D. bored

Xem đầy đủ đề thi thử tiếng Anh thpt 2019

Xem đáp án 50 câu trắc nghiệm môn tiếng Anh 2019

SÁCH TOÁN HAY

Nhận xét

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Tổng hợp đề thi thử đại học môn Toán 2013 có đáp án khối A B D (Phần 1)

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013