Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2019 Môn Hóa Học Có Đáp Án

Đề thi thử môn Hóa cho kì thi thpt quốc gia năm 2019 có đáp án gồm 50 câu trắc nghiệm hóa học chương trình phổ thông. Trích dẫn một số câu.

Câu 1: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, Hấp thụ toàn bộ lượng CO2, sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong , thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m là
A. 405 B. 324 C. 486 D. 297
Câu 2: Cho các phát biểu sau:
(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic
(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.
(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.
(d) Glucozơ được ứng dụng làm thuốc tăng lực.
(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.
(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
A. 5. B. 4. C. 3 D. 2.
Câu 3: Số đồng phân thơm có cùng CTPT C7H8O tác dụng được với dd NaOH là
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 4: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là
A. C3H7CHO. B. C2H5CHO. C. C4H9CHO. D. HCHO.
Câu 5: Chất không phải axit béo là
A. axit panmitic. B. axit oleic. C. axit stearic. D. axit axetic.
Câu 6: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là:
A. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO.
B. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO
C. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.
D. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO.
Câu 7: Xà phòng hóa 2,76 gam một hợp chất X (CTPT trùng với CTĐGN) bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y chỉ chứa 4,44 gam hỗn hợp hai muối. Nung nóng hai muối này trong oxi dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 3,18 gam Na2CO3; 2,464 lít khí CO2 ( ở đktc) và 0,9 gam nước. CTCT thu gọn của X là
A. HCOOC6H4OH. B. HCOOC6H5. C. C6H5COOCH3 D. CH3COOC6H5
Câu 8: Cho hỗn hợp X gồm metanol, etylen glicol, glyxerol, etyl metacrylat, metyl propionat, etyl axetat trong đó số mol metanol và glyxerol bằng nhau. Biết 24,2 gam X có thể cộng tối đa 0,12 mol Br2 trong dung dịch. Mặt khác 24,2 gam X tác dụng với kim loại Na dư thu được 2,688 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn 24,2 gam X cần dùng V lít khí O2 (đktc) sinh ra V’ lít khí CO2 (đktc) và m gam nước. Kết luận đúng là
A. Giá trị của m là 19,8 B. Không thể chứng minh các kết luận đó
C. Giá trị của V là 36,96 D. Giá trị của V’ là 22,4
Câu 9: Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây?
A. Dung dịch CH3COOH/H2SO4 đặc B. Dung dịch AgNO3 trong NH3
C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm D. Nước brom
Câu 10: Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối của axit đó với kim loại kềm có tổng khối lượng là 15,8 gam. Tên của axit trên là
A. axit metanoic. B. axit etanoic. C. axit butanoic. D. axit propanoic.

Đáp án môn Hóa thi thử thpt quốc gia năm 2019 cả 6 mã đề
Học sinh lớp 12 tải file PDF ở đây: DOWNLOAD

Xem thêm: 39 ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2019 CÓ GIẢI CHI TIẾT

SÁCH TOÁN HAY

Nhận xét

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2015 mã đề 194 và các mã đề khác

Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2014 (Hà Nội, TpHCM, Quảng Ninh)