Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa trường Phương Sơn, Bắc Giang

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa trường Phương Sơn, Bắc Giang do bạn đọc Sơn-Barcelona gửi đến cho dethithudaihoc.com.

Nội dung gồm 50 câu trắc nghiệm theo cấu trúc đề thi môn Hóa. Tất cả các câu đều có đáp án. Một số câu trong đề thi thử lần này:
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.
B. Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột thì không thu được fructozơ.
C. Phân tử xenlulozơ được cấu tạo từ các gốc glucozơ.
D. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.
Câu 7: Khử hoàn toàn m gam Fe2O3 cần vừa đủ 3,36 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được sau phản ứng là
A. 2,8. B. 8,4. C. 5,6. D. 16,8.
Câu 8: Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là:
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 9: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là
A. X có số thứ tự 15, chu kì 3, nhóm VA. B. X có số thứ tự 13, chu kì 3, nhóm IIIA.
C. X có số thứ tự 12, chu kì 3, nhóm IIA. D. X có số thứ tự 14, chu kì 3, nhóm IVA.
Câu 22: Hợp chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Glucozơ B. Xenlulozơ C. Saccarozơ D. Glixerol
Câu 40: Cho m gam hỗn hợp N gồm 3 peptit X, Y, Z đều mạch hở và có tỉ lệ mol lần lượt là 2:3:5. Thủy phân hoàn toàn N, thu được 60 gam Gly: 80,1 gam Ala; 117 gam Val. Biết số liên kết peptit trong X, Y, Z khác nhau và có tổng là 6. Giá trị của m là:
A. 176,5 gam. B. 257,1 gam. C. 226,5 gam. D. 255,4 gam.
Tải đề thi đầy đủ và đáp án ở đây: Download

SÁCH TOÁN HAY

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Tổng hợp đề thi thử đại học môn Toán 2013 có đáp án khối A B D (Phần 1)

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013