Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa trường Phương Sơn, Bắc Giang

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa trường Phương Sơn, Bắc Giang do bạn đọc Sơn-Barcelona gửi đến cho dethithudaihoc.com.

Nội dung gồm 50 câu trắc nghiệm theo cấu trúc đề thi môn Hóa. Tất cả các câu đều có đáp án. Một số câu trong đề thi thử lần này:
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.
B. Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột thì không thu được fructozơ.
C. Phân tử xenlulozơ được cấu tạo từ các gốc glucozơ.
D. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.
Câu 7: Khử hoàn toàn m gam Fe2O3 cần vừa đủ 3,36 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được sau phản ứng là
A. 2,8. B. 8,4. C. 5,6. D. 16,8.
Câu 8: Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là:
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 9: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là
A. X có số thứ tự 15, chu kì 3, nhóm VA. B. X có số thứ tự 13, ch…