Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2015

Đề thi thử năm 2016 môn Hóa THPT Quốc gia lần 2 (có đáp án)

Hình ảnh
Đề thi thử năm 2016 môn Hóa THPT Quốc gia lần 2 gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án. Một số câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi lần này: Câu 19: Dãy nào sau đây gồm những polime đều được dùng làm chất dẻo? A. poli(phenol-fomanđehit), poli(vinyl axetat), poli(vinyl clorua), polietilen. B. poli(metyl metacrylat), polietilen, poli(etylen-terephtalat), tinh bột. C. poli(vinyl axetat), polietilen, poliacrilonitrin, poli(phenol-fomanđehit). D. poli(vinyl axetat), poli(vinyl clorua), poliacrilonitrin, polibutađien. Câu 20: Có bao nhiêu nguyên tố mà cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s2? A. 9. B. 8. C. 7. D. 6. Câu 27: Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, alanin. Phát biểu nào sau đây sai? www.dethithudaihoc.com A. Có 3 chất làm mất màu nước brom. B. Có 3 chất bị thủy phân trong môi trường kiềm. C. Có 3 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở. D. Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc. Câu 38: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit mạch hở X, thu được

Đề thi thử năm 2016 môn tiếng anh thpt quốc gia (tự luận, trắc nghiệm) theo cấu trúc mới

Đề thi thử năm 2016 môn tiếng anh thpt quốc gia theo cấu trúc mới của bộ giáo dục (gồm 2 phần tự luận, trắc nghiệm). Mã đề 132, thi thử lần 1 năm 2016 của trường THPT Bỉm Sơn. Trích dẫn một số câu của đề thi thử tiếng anh năm 2016: SECTION B (2 points): I.Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it.Write your answers on your answer sheet.(0.5points) Question 1: It is said that the Great Pyramid of Giza was built over a 20-year period. The Great Pyramid of Giza ……………………………………………………… Question 2: Mary started learning English 3 years ago. Mary has .............................................................................. Question 3: Mr. Smith knew little about the Internet, so he didn’t invest into any computer companies. Had …………………………………………………………………….................. Question 4: We can’t have breakfast in the garden because it is very cold. It is so………………………………………………………………………………………………….. Question 5:

Đề thi thử năm 2016 môn Toán THPT Quốc gia, có đáp án

Hình ảnh
Đề thi thử năm 2016 môn Toán THPT Quốc gia, có đáp án chi tiết của trường THPT Lý Thái Tổ Bắc Ninh. Dù được ra thi đầu năm học nhưng nội dung gồm đầy đủ các kiến thức toán 12 như cấu trúc đề thi môn Toán 2016 . De thi thu mon toan nam 2016 thpt quoc gia co dap an Bạn đọc xem đề ở trên. Tải bản in của đề thi và đáp án chi tiết ở đây:  Download