Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2015

Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa THPT Quốc Gia 2016 Có Đáp Án

Hình ảnh
Đề thi thử môn Hóa năm 2016 được ra theo cấu trúc đề thi đại học môn Hóa, gồm 50 câu trắc nghiệm. Phù hợp với học sinh 12 ôn thi THPT Quốc gia 2016 và thí sinh dự thi vào các trường đại học, cao đẳng.

Một số câu trong đề thi thử đh môn Hóa 2016 lần 1:
Câu 1. Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, metyl fomat, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là:
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 2. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)
A. Tơ visco. B. Tơ nilon-6,6. C. Tơ Tơ tằm. D. Bông.
Câu 5. Dãy các chất đều tác dụng Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là www.dethithudaihoc.com
A. glucozơ, fructozơ , saccarozơ , protein. B. tinh bột , xenlulozơ , glucozơ, polipeptit.
C. saccarozơ , xenlulozơ , fructozơ, Gly-Ala. D. fructozơ , tinh bột , Gly-Ala , glucozơ.
Câu 7. Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi …