Đề Thi Thử Đại Học Môn Tiếng Anh 2016 Có Đáp Án (Số 1)

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 số 1 nhằm khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12. Phần đầu gồm 64 câu hỏi trắc nghiệm giống với cấu trúc đề thi môn tiếng anh năm 2016. Phần tự luận cũng chiếm 2 điểm như cấu trúc nhưng câu viết một đoạn văn được thay bởi một số câu hỏi khác. Lí do là đề ra đầu năm học nên kĩ năng viết của học sinh chưa hoàn thiện.
de thi thu dai hoc mon tieng anh 2016 co dap an
Dưới đây là một số câu trắc nghiệm trong đề thi thử đại học môn tiếng anh 2016 lần 1 (thpt quốc gia).

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Câu 6: ______it not been for the intolerable heat in the hall, they would have stayed much longer.
A. Had B. Should C. If D. But
Câu 7: He said, "You ought _____ that library book back to the library"
A. to take B. take C. taking D. to be taken
Câu 8: Don't touch the cat. It may _____ you.
A. tear B. scream C. scratch D. kick
Câu 9: You thought I did wrong, but the results ____ my action.
A. agree B. correct C. justify D. approve
Câu 10: My house is _____ from my office.
A. further B. nearly C. far D. near
Câu 11: When he retires at sixty, he’ll get a very good_____.
A. pay B. salary C. wage D. pension
Câu 12: – “We’ll have to hurry if we want to finish this project on time.” - “________”.
A. OK. But I’ll call you later. B. I’ll say we will!
C. I’m tired. I’ll go home early. D. What a wonderful idea!
Câu 13: Daisy’s marriage has been arranged by her family. She is marrying a man _____.
A. that she hardly know B. she hardly knows him
C. she hardly knows D. whom she hardly know
Câu 14: _____, the people who come to this club are in their twenties and thirties.
A. Virtually B. To a degree C. Altogether D. By and large
Câu 15: Don’t worry! He’ll do the job as ___________ as possible.
A. economically B. uneconomically C. beautifully D. economical
Câu 16: ____my personal qualities, I have experience of working in a multi-national company for three
years.
A. In addition B. Beside C. Instead of D. Apart from
Câu 17: Janet is very modest, always __________ her success.
A. keeping down B. turning around C. playing down D. pushing back
Câu 18: Many educationalists feel that continued_____ is fairer than formal examinations
A. assignment B. cramming C. judgement D. assessment
Câu 19: During our stay in Venice, we bought a ________ bottle.
A. lovely glass perfume B. glass perfume lovely C. lovely perfume glass D. glass lovely perfume
Câu 20: The police are _____ an incident which took place this afternoon.
A. investigating B. looking out C. inspecting D. searching
Câu 21: It has been conclusively_____ that smoking causes many diseases.
A. admitted B. established C. declared D. approved.
Câu 22: He’ll be very upset if you ……………..his offer of help.
A. turn away B. turn from C. turn down D. turn against
Câu 23: Your hair needs__________You’d better have it done tomorrow
A. to cut B. cutting C. cut D. being cut
Câu 24: “________.” – “Thank you. We are proud of him.”
A. Your kid is naughty. B. Can we ask your child to take a photo?
C. Your child is just adorable! D. I can give your kid a lift to school.

Đề thi đầy đủ và đáp án chi tiết môn Anh Văn 2016 trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1 bạn đọc tải về theo link: Download

SÁCH TOÁN HAY

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Tổng hợp đề thi thử đại học môn Toán 2013 có đáp án khối A B D (Phần 1)

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013