Đề thi thử môn Hóa năm 2015 tỉnh Vĩnh Phúc lần 2 kèm đáp án

Đề thi thử môn Hóa năm 2015 tỉnh Vĩnh Phúc lần 2 và đáp án các mã đề. Đề nằm trong đợt khảo sát chất lượng ôn thi thpt quốc gia 2015 lần thứ hai.

Một số câu hỏi trong tổng số 50 câu trắc nghiệm:

Câu 1: Cho 46,8 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch H2SO4 (loãng, vừa đủ), thu được dung dịch (A). Cho m gam Mg vào (A), sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch (B). Thêm KOH dư vào (B), thu được kết tủa (D). Nung (D) trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 45,0 gam chất rắn (E). Giá trị của m là:
A. 5,4 hoặc 14,4.  B. 9,0 hoặc 5,4.  C. 7,2 hoặc 5,4.  D. 7,2 hoặc 9,0.
Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 47,6 gam hỗn hợp muối cacbonat của kim loại hoá trị (I) và muối acbonat của kim loại hoá trị (II) trong dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít khí (đktc). Đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 60 gam.  B. 104 gam.  C. 52 gam.  D. 30 gam.
Trang 1 của đề thi. Đầy đủ ở link cuối bài (Download)

Câu 14: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?
A. Tơ nilon-6.  B. Cao su lưu hóa.  C. Xenlulozơ.  D. Amilopectin.
Câu 15: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. Ba.  B. Fe.  C. Na.  D. Al.
Câu 16: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe. Số kim loại trong dãy không tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ là
A. 3.  B. 4.  C. 1.  D. 2.
Câu 17: Hỗn hợp X gồm Na, Ca, Na2O, CaO. Hòa tan hết 51,3 gam hỗn hợp X thu được 5,6 lít H2(đktc) và dung dịch kiềm Y trong đó có 28 gam NaOH. Hấp thụ hết 17,92 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 60.  B. 54.  C. 72.  D. 48.
Câu 18: Hòa tan hỗn hợp X gồm Al và Na (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2) vào nước dư, thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí H2 (đktc). Cho V ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y, khuấy đều cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,34 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là
A. 110.  B. 70.  C. 80. D. 100.

Bạn đọc tải đầy đủ đề thi và đáp án ở file PDF này: Download

SÁCH TOÁN HAY

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Tổng hợp đề thi thử đại học môn Toán 2013 có đáp án khối A B D (Phần 1)

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013